• ‌ ‌ ⁤ Wzrost stóp procentowych ​w Polsce wpływa na:
  ⁤ ​ ⁤ ⁣ ‍

  • Wzrost rentowności polskiego rynku finansowego.
  • Przyrost ⁢rentowności⁤ lokat bankowych i inwestycji w polskie ⁤obligacje.
  • Zwiększenie kosztów pożyczek i kredytów obciążających konsumentów i ⁢przedsiębiorstwa.
  • Potencjalne przyciągnięcie kapitału zagranicznego zainteresowanego wysokimi stopami ⁤zwrotu.
  • Potrzebę⁤ ścisłego monitorowania inflacji i ⁤stabilności polskiej⁢ waluty.