Jak zaksięgować spłatę pożyczki? - KREDYT123.PL

Jak zaksięgować spłatę pożyczki? – KREDYT123.PL

Jak⁤ zaksięgować spłatę ⁣pożyczki?

W ​momencie spłaty‌ pożyczki istnieje kilka istotnych ⁤kroków,​ które należy podjąć w celu prawidłowego zaksięgowania tej transakcji. Przede wszystkim,⁣ warto​ zaczekać na ​potwierdzenie otrzymania spłaty⁢ od pożyczkobiorcy. Może to obejmować⁢ otrzymanie​ przelewu na‌ swoje konto bankowe ‍lub otrzymanie gotówki.

W⁢ przypadku przelewu bankowego, ważne jest, ​aby na rachunku bankowym zaksięgować ‍wpływ środków oraz ‍powiązać go ‍z daną umową pożyczkową. ​Przygotowanie ⁣dowodu wpływu, takiego jak wyciąg bankowy lub⁢ potwierdzenie przelewu, pozwoli na​ dokumentację ⁢tej transakcji.

W sytuacji, ⁣gdy ​pożyczka została spłacona gotówką, rekomendowane⁣ jest sporządzenie pokwitowania, ​na którym znajdą się informacje o datę, kwotę‌ i ‍nazwisko osoby dokonującej spłaty. Pokwitowanie może ⁢stanowić ważny dowód​ w ​przypadku ewentualnych sporów.

Po zaksięgowaniu spłaty pożyczki, warto również odpowiednio uwzględnić tę transakcję⁣ w księgach rachunkowych.‌ Należy ⁣dodać⁤ wpływ ⁣środków na ​odpowiednie konto, zaznaczając datę oraz ‌kwotę. ⁢W przypadku korzystania z oprogramowania lub ‌usług księgowych, pamiętaj o ⁤skonsultowaniu się z odpowiednim ⁣specjalistą,⁢ który pomoże ⁤dokładnie zaksięgować tę⁢ operację.

Warto również⁣ pamiętać o przechowywaniu odpowiedniej⁣ dokumentacji dotyczącej spłaty pożyczki. Powinna ⁢ona obejmować kopię umowy​ pożyczkowej,⁣ dowody⁤ wpłaty oraz wszelkie ​inne dokumenty lub korespondencję związaną ⁣z tą transakcją. Dzięki temu będziesz mógł ⁤dowieść spłaty pożyczki w razie‍ potrzeby, ⁢a także będziesz miał pełną kontrolę nad ⁢swoimi finansami.

Keep⁢ reading at: https://kredyt123.pl/jak-udowodnic-pozyczke/

Spis‍ Treści

Warunki umowy pożyczkowej

Warunki umowy​ pożyczkowej

Jak ​zaksięgować ⁣spłatę pożyczki?

Aby prawidłowo zaksięgować spłatę⁢ pożyczki, należy ‍zachować kilka istotnych kroków. Poniżej przedstawiamy‍ zasadnicze ‌ oraz instrukcję ⁤dotyczącą księgowania⁢ spłat.

:

 • Kwota pożyczki: Określ jasno, jaką kwotę pożyczki udzielasz.⁣ Podaj łączną ⁢kwotę​ oraz ewentualne raty,‍ na jakie‌ zostanie rozłożona ⁤spłata.
 • Oprocentowanie: Określ stopę​ procentową, która będzie naliczana od⁣ spłaty pożyczki. ​Podaj również, czy będzie to oprocentowanie stałe czy zmienna.
 • Sposób spłaty: Ustal, w jaki‌ sposób ‍pożyczkobiorca​ będzie dokonywał spłat.⁤ Czy‌ będą to stałe raty ⁤miesięczne, czy może ​jednorazowa​ spłata na koniec ⁢okresu pożyczki.
 • Zabezpieczenia: Jeśli wymagasz ⁣jakiegoś rodzaju zabezpieczeń, na przykład hipoteki na nieruchomości czy poręczenia osób trzecich, ⁣sprecyzuj je ‌w⁣ umowie.

Powyższe warunki są podstawą umowy ⁣pożyczkowej i powinny ​być dokładnie spisane w formie ‍pisemnej, aby obie​ strony miały⁤ jasność co do ⁢postanowień.

Księgowanie spłat:

Aby prawidłowo zaksięgować spłatę pożyczki, należy⁤ postępować⁤ zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Utwórz oddzielne konto w‌ księgach ​rachunkowych ⁣dla spłat pożyczek.
 2. Zaksięguj ⁣wpływy⁢ od ⁢pożyczkobiorcy na to konto jako „spłata pożyczki”.
 3. Monitoruj ⁢regularnie​ spłaty i potwierdzaj⁣ je jako ‌zaksięgowane.
 4. Jeżeli korzystasz z ⁣oprogramowania finansowego,⁤ sprawdź, czy oferuje ono dedykowane narzędzia ‌do⁣ monitorowania spłat pożyczek.

Dodatkowo, zaleca ‌się regularne​ sprawdzanie​ salda konta pożyczek, aby‌ upewnić ​się, że działania księgowe⁤ odzwierciedlają⁤ faktyczną⁣ spłatę‍ pożyczki.

Pamiętaj​ o dokładnym i systematycznym zaksięgowaniu spłat pożyczki, aby‌ uniknąć pomyłek i‌ potencjalnych problemów księgowych. Jeśli nie ‍jesteś pewny,‍ jak zaksięgować ‍spłatę pożyczki, skontaktuj się z​ księgowym lub specjalistą ds. finansowych, aby uzyskać fachową ​pomoc.

Terminy ⁣spłaty pożyczonej kwoty

Spłata pożyczonej kwoty jest jednym​ z najważniejszych elementów umowy o pożyczkę. Warto zadbać o dokładne określenie​ terminów​ spłaty, aby⁢ uniknąć ‌nieporozumień i ewentualnych ⁤konfliktów między⁤ pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

Pierwszym krokiem‌ jest⁣ ustalenie daty rozpoczęcia spłaty. W​ umowie powinno⁢ się precyzyjnie określić, kiedy pożyczkobiorca‍ jest‍ zobowiązany‍ rozpocząć spłatę pożyczonej kwoty.⁣ Może to być ‍konkretny dzień, data ‌w ⁢przyszłości ⁣lub na przykład moment, w którym pożyczkobiorca otrzyma jakiekolwiek środki finansowe.

Kolejnym ważnym punktem⁤ jest‍ ustalenie terminów kolejnych‍ rat spłaty. ‌Można ⁤zdecydować się na jednorazową spłatę ⁢lub podzielić ją na‌ odpowiednią liczbę równych rat,‌ które będą spłacane w regularnych okresach. Warto⁣ w ‌umowie uwzględnić ⁣również częstotliwość spłat,‍ na przykład comiesięczną⁤ lub kwartalną.

W ⁤przypadku‍ podziału spłaty na raty, umowa powinna ⁣określać również wielkość ⁣poszczególnych rat. W ⁣tym ⁣miejscu warto wskazać również, jakie koszty​ mogą być naliczane w przypadku ​nieterminowej ​spłaty lub​ ewentualnych odsetek ⁣od zaległych płatności.

Informacje o stronach umowy

Strony umowy o pożyczkę pieniędzy‌ są⁤ kluczowe⁢ dla uregulowania wszelkich ustaleń między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Poniżej znajdują się ​,⁤ które powinny być‌ uwzględnione:

Pożyczkodawca

 • Imię i nazwisko/nazwa firmy pożyczkodawcy
 • Adres zamieszkania/firmy pożyczkodawcy
 • Numer telefonu pożyczkodawcy

Pożyczkobiorca

 • Imię i nazwisko/nazwa ‍firmy pożyczkobiorcy
 • Adres zamieszkania/firmy pożyczkobiorcy
 • Numer telefonu pożyczkobiorcy

Ważne jest, aby dokładnie ‍wymienić wszystkie dane identyfikacyjne ⁢stron umowy, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień lub pomyłek.

Zachęcamy do przemyślanego ⁢i precyzyjnego wypełnienia informacji o stronach umowy ‍o⁤ pożyczkę pieniędzy.‌ Zapewni⁢ to ⁤jasność i przejrzystość w ⁤dokumentacji oraz‍ zabezpieczy⁣ interesy zarówno pożyczkodawcy, jak i‌ pożyczkobiorcy.

Kwota pożyczki

Pożyczki pieniężne mogą​ mieć różne kwoty, ⁣w zależności od potrzeb i możliwości pożyczkobiorcy. Przed udzieleniem‍ pożyczki warto dokładnie przeanalizować swoje⁤ finanse oraz oszacować, jaka kwota ⁤jest nam potrzebna do ‌pokrycia danego ‍wydatku. Należy pamiętać, że wartość pożyczki ⁤powinna ‌być realistyczna i dostosowana do​ swoich możliwości spłaty.

Przy‍ ustalaniu kwoty pożyczki warto również wziąć pod uwagę to, czy ​stosujemy oprocentowanie ⁤czy ⁤doliczamy dodatkowe⁢ opłaty np. za‍ udzielenie pożyczki. W ​umowie warto jasno ⁢określić, ⁤czy‌ zawiera opłaty czy też ⁣zostaną one naliczone osobno. Pamiętajmy, ‌że zbyt ⁣wysoka ‍ może być trudna do spłacenia, a przez to ⁣prowadzić do ⁤problemów finansowych.

Przykładowy ‍wykaz⁢ związany‍ z⁤ kwotą pożyczki:

 • : 5000​ zł
 • Oprocentowanie: 5%
 • Opłata ⁢manipulacyjna: 100 zł
 • Termin spłaty: ⁢12 miesięcy

Biorąc⁢ pod uwagę powyższe⁢ czynniki, warto dokładnie przemyśleć ⁣decyzję dotyczącą ⁤kwoty pożyczki. Niezbędne jest ​również zapoznanie ​się z treścią ⁤umowy, aby mieć pewność, że wszystkie ustalenia są jasne i korzystne dla obu stron.

Odsetki i⁣ okres ‌spłaty

Przy ‍zawieraniu ⁤umowy ‌pożyczki prywatnej istotne jest ustalenie ​zasad dotyczących odsetek i okresu spłaty. Warto zaznaczyć, że odsetki powinny być uzgodnione pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą i powinny być zgodne ⁣z obowiązującymi przepisami prawa.

W umowie ⁣pożyczki prywatnej ‍można określić odsetki⁤ jako procent kwoty ⁣pożyczki,⁢ który pożyczkobiorca‌ jest ⁤zobowiązany zapłacić pożyczkodawcy.⁤ Wysokość odsetek ⁤może być‌ uzależniona od⁤ różnych czynników, ⁤takich jak ⁣ryzyko płynące z udzielenia ⁤pożyczki, aktualne stopy procentowe itp.

Okres spłaty pożyczki to czas, w ⁢którym pożyczkobiorca ma zobowiązanie do zwrócenia pożyczonej kwoty wraz z ⁣odsetkami. Długość okresu ‍spłaty może być ustalona w umowie i może być ⁣różna w⁤ zależności‍ od indywidualnych preferencji stron​ umowy.

Przy zaksięgowaniu spłaty⁢ pożyczki ważne​ jest prowadzenie ⁣dokładnej dokumentacji finansowej.⁢ Pożyczkobiorca powinien ⁢potwierdzić⁤ dokonaną spłatę,‌ a pożyczkodawca powinien ⁣odnotować‌ jej przyjęcie. Wpłaty ⁢można zaksięgować za pomocą⁤ potwierdzenia gotówkowego lub przelewu bankowego.

Potwierdzenie dokonania przelewu lub ‌wypłaty ‌gotówki

Gdy⁤ udzielamy​ lub otrzymujemy pożyczkę,‌ ważne jest . Dzięki temu⁣ mamy ‍pewność, ​że ⁤transakcja została⁣ zrealizowana i możemy⁢ udowodnić ⁢fakt przekazania ⁣środków.

Jednym z najprostszych sposobów na​ potwierdzenie​ dokonania ⁢przelewu ⁣jest wygenerowanie potwierdzenia przelewu lub pokwitowania. Możemy poprosić‌ o to bank,⁣ który przeprowadził ‌transakcję, albo w przypadku gotówki,⁣ osobę, która nam​ ją przekazała. Potwierdzenie powinno zawierać informacje takie jak data i godzina transakcji, numer rachunku bankowego lub dowód osobisty⁣ osoby,‍ która dokonała przelewu lub wypłaty gotówki oraz kwota przekazana.

Możemy również użyć‍ wyciągu bankowego jako potwierdzenia.​ Wyciąg bankowy⁢ zawiera informacje ‌o wszystkich transakcjach ‌przeprowadzonych na naszym‌ koncie,‌ w tym​ również o ⁢przelewach.⁣ Warto zachować takie wyciągi,⁤ aby mieć dokumentację⁤ wpływających⁣ środków.

W​ celu dodatkowego potwierdzenia, warto prowadzić‌ również dokumentację transakcji ​pożyczki. Może to obejmować dokumentowanie przekazywania rat pożyczki,‍ które mogą być istotne w przypadku ewentualnych sporów⁢ lub problemów prawnych. Możemy to robić ⁢poprzez sporządzanie⁤ kwitów lub notatek dotyczących ⁣każdej spłaty.

W przypadku⁢ pożyczek w firmach⁣ pożyczkowych, takich jak ​kredyt123.pl, gdzie wszystkie transakcje ⁢odbywają się online, ‌możemy uzyskać⁣ potwierdzenie ⁢przelewu za pomocą systemu,​ który ⁣informuje nas​ o zakończeniu transakcji.‌ Może to ⁢być również załącznik‌ do‍ umowy ‍pożyczkowej.

Pamiętajmy, że ‌dokumentowanie wszystkich transakcji ⁤i potwierdzenie jej wykonania jest kluczowe, ​aby móc udowodnić ‍pożyczkę⁢ w‍ razie potrzeby. Przechowujmy wszystkie ⁤dokumenty i odpisy⁢ dotyczące ⁢pożyczki w bezpiecznym miejscu, aby ‌mieć pewność, że są​ one ⁢dostępne ⁣w razie​ potrzeby. Dobrą ​praktyką jest także przesyłanie skanów dokonywanych transakcji do drugiej strony, aby mieć kopię dokumentów również u drugiej ⁤strony transakcji.

Dokumentacja transakcji

Jak ⁢zaksięgować⁢ spłatę pożyczki?

Kiedy kończysz ⁤spłacanie pożyczki, istotne jest dokładne udokumentowanie tej transakcji w celu ⁤monitorowania finansów oraz zachowania ładu w ewidencji księgowej.⁤ Poniżej znajdziesz kroki niezbędne do‍ poprawnego⁣ zaksięgowania spłaty ⁣pożyczki.

1. Sporządzenie ‍faktury

Po zakończeniu⁤ spłaty pożyczki,⁤ należy ⁣sporządzić fakturę, na której znajdą się szczegółowe informacje o ​pożyczkodawcy, pożyczkobiorcy oraz kwocie spłaconej pożyczki. Faktura powinna zawierać⁢ również‍ datę spłaty oraz numer‍ umowy ‍pożyczki ⁢dla celów identyfikacyjnych.

2. Aktualizacja ‌ewidencji‍ księgowej

Następnym krokiem jest⁤ zaktualizowanie ewidencji księgowej. Przede wszystkim, ⁤musisz‍ znaleźć odpowiedni rozdział ⁣dotyczący⁤ pożyczek,⁣ w którym zarejestrowana jest wcześniejsza ⁣umowa pożyczki. Wewnątrz tego⁣ rozdziału, utwórz wpis, odnotowując‌ dokładną kwotę spłaconej pożyczki oraz‌ datę dokonania spłaty.

3. Obliczenie różnicy ⁤salda

Aby odzwierciedlić ⁤spłatę pożyczki, musisz obliczyć różnicę salda. ⁢Oznacza to, że ⁣odejmujesz od obecnego ‌salda kwotę⁤ spłaconej pożyczki. ⁢Ta różnica salda ‌powinna zostać uwzględniona​ w ⁤ewidencji księgowej jako niższe ⁢saldo pożyczki.

4. ⁢Uwzględnienie zwrotu pożyczki

W przypadku, gdy‍ pożyczkodawca zwraca część lub całą pożyczkę, należy‍ również uwzględnić⁢ tę operację w ⁢księgach. W tym ⁢przypadku, aktualizacja ewidencji‍ polega na dodaniu zwrotu pożyczki do ⁤salda odpowiedniej umowy pożyczki.

Poprawne zaksięgowanie spłaty⁣ pożyczki jest kluczowe dla⁢ uporządkowania finansów ‍i monitorowania transakcji. Dbałość ⁢o dokładność i kompletność dokumentacji transakcji pozwoli Ci mieć pełen wgląd w stan finansowy Twojej firmy​ oraz ułatwi ewentualne audyty ⁣i kontrole.

Przekazywanie rat pożyczki

W⁢ momencie udzielania pożyczki ⁢prywatnej istotne jest⁣ również ustalenie i ⁤ w ⁣sposób klarowny⁣ i zgodny z umową. Spłata pożyczki to istotny element, który należy ‍dokładnie monitorować,‌ aby ⁢uniknąć potencjalnych ⁣sporów między stronami.

Przede wszystkim należy ustalić harmonogram spłaty ⁤pożyczki, czyli​ terminy i częstotliwość wpłat, które pożyczkobiorca​ jest‌ zobowiązany wykonywać. Dobrze jest również ⁣wprowadzić klarowne zasady dotyczące sposobu przekazywania rat, ⁣na przykład za ‍pomocą przelewu ⁤bankowego⁤ lub gotówką, oraz wyznaczyć ⁣osobę odpowiedzialną ⁤za monitorowanie wpłat.

W przypadku umowy ⁤pożyczki prywatnej, szczególnie⁢ istotne ​jest‌ również porozumienie w ‌sprawie odsetek‌ od pożyczki. Należy określić,⁤ czy odsetki ⁤są naliczane‌ od razu czy w zależności ​od spóźnienia ze spłatą raty,​ oraz ‌jaka‍ jest ich wysokość. W umowie warto również zawrzeć warunki ​dotyczące kary za opóźnienie ‌w ‌spłacie oraz⁣ możliwość umorzenia ​części odsetek w przypadku ‍terminowej⁤ spłaty.

W celu precyzyjnego ⁣rejestrowania wpłat ⁢i salda pożyczki warto prowadzić dokumentację, na przykład w formie tabeli, w której ⁤można podać daty wpłat, kwoty, ‌numer konta oraz⁣ status ⁢wpłaty. Przydatne ​może być⁢ również utworzenie specjalnego konta bankowego przeznaczonego‍ wyłącznie do przekazywania ​rat pożyczki, co ułatwi⁤ rozliczenia i zapobiegnie⁤ pomyłkom.

Zachowanie ⁣wszystkich dokumentów i odpisów

Gdy już​ podpisujesz umowę pożyczki prywatnej i rozpoczynasz proces spłaty, bardzo ważne jest związanych z tą umową. To pozwoli⁢ Ci na⁣ właściwe zaksięgowanie spłaty pożyczki i ‌zapewni dokładność księgową.

Aby zapewnić dokładne zaksięgowanie spłaty pożyczki, ​pamiętaj‍ o⁣ następujących ⁢krokach:

 • Zachowaj kopie⁢ wszystkich rachunków‍ i potwierdzeń przelewów, które mają związek⁢ z pożyczką. Dzięki temu ⁢będziesz ​mieć dowody na dokonywane​ płatności,​ co może być niezbędne ⁣w przypadku ​ewentualnych sporów lub konieczności⁢ udowodnienia spłaty.
 • Pamiętaj o⁣ zapisaniu dat i kwot każdej spłaty na osobnej⁤ liście ‍lub w arkuszu‍ kalkulacyjnym. To pomoże Ci śledzić postęp w spłacie pożyczki i zapewni dokładne odnotowanie dokonanych płatności.
 • Jeśli spłata pożyczki⁢ jest dokonywana za pośrednictwem⁤ przelewów bankowych, zawsze podawaj​ w tytule ‍przelewu numer‌ umowy‌ lub jakiekolwiek⁣ inne ‌dane identyfikacyjne. Dzięki temu bank⁢ będzie mógł przyporządkować każdy przelew do odpowiedniego konta ​pożyczkowego.
 • Pamiętaj ⁣o ‌śledzeniu ewentualnych⁢ zaległości w ‌spłacie pożyczki i ⁤podejmuj odpowiednie kroki, jeśli spłata ‍nie zostanie dokonana zgodnie​ z umową. Regularne monitorowanie sytuacji ⁤pozwoli Ci‌ uniknąć opóźnień w spłacie ‌i‍ pomaga utrzymać dobre⁢ relacje z pożyczkodawcą.

Pamiętaj, ‌że właściwe ​zaksięgowanie ‌spłaty pożyczki‌ jest⁢ ważne, zarówno dla ⁤Ciebie, jak i‍ dla pożyczkodawcy.‌ ⁤związanych ‌z umową‌ pożyczki pozwoli‌ Ci na utrzymanie porządku w‍ finansach i ⁣uniknięcie⁤ nieporozumień. Bądź odpowiedzialny i dbaj o wszystkie te dokumenty, a⁤ proces ​spłaty pożyczki będzie⁤ przebiegał bezproblemowo.

Ważność dokumentów w przypadku sporów lub problemów prawnych

W momencie udzielania pożyczki pieniędzy ‌ważne jest, aby‌ zadbać o prawidłowe dokumentowanie wszystkich uzgodnień między stronami. Dobrze przygotowana ​umowa o‌ pożyczkę stanowi ​solidne zabezpieczenie interesów‌ zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy w przypadku wystąpienia ​jakichkolwiek sporów ⁣lub ‍problemów prawnych.‌ Dlatego istotne jest, aby ⁤umowa była sporządzona na piśmie i zawierała ⁤niezbędne​ informacje.

Warto zaznaczyć, że umowa powinna jasno​ i precyzyjnie określać:

 • Kwotę udzielonej pożyczki i sposób jej wypłaty
 • Oprocentowanie od pożyczki
 • Termin‌ spłaty pożyczki
 • Warunki dodatkowe, takie jak ewentualne sankcje za opóźnienie w spłacie

W przypadku ‍sporów sądowych,‌ mając odpowiednie dokumenty⁤ w postaci‌ sporządzonej i podpisanej umowy​ o pożyczkę, stronie łatwiej będzie udowodnić swoje racje. Umowa stanowi ważny dowód w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłaca pożyczonej sumy lub ​niewłaściwie⁤ wykonuje umowne zobowiązania.

Pamiętaj, że​ w przypadku udzielania‌ pożyczek musisz również mieć pewność, że⁣ pożyczkobiorca jest wiarygodny. Przed podpisaniem umowy warto przeprowadzić dokładną weryfikację‌ wiarygodności klienta‍ poprzez sprawdzenie jego‌ historii kredytowej,​ dochodów i​ innych istotnych informacji.⁣ Dzięki temu ograniczysz ryzyko udzielenia pożyczki osobie, która nie będzie w stanie jej ‍spłacić.

Pytania ⁣i ⁤Odpowiedzi

Pytanie: Jak można zabezpieczyć‌ pożyczkę?

Odpowiedź: Można zabezpieczyć pożyczkę poprzez zawarcie umowy, w której‍ będą ustalone warunki i​ terminy ⁤spłaty.‌ Dodatkowo, ⁤można ⁣wymagać od ​pożyczkobiorcy złożenia poręczyciela lub​ skorzystać ⁣z ‌innych form ‌zabezpieczenia, takich jak ⁣hipoteka na nieruchomościach ​lub‌ zastaw na przedmiotach wartościowych. Działania te​ pomogą⁤ minimalizować ryzyko⁢ niewypłacalności⁤ pożyczkobiorcy i zapewnić większe ⁤bezpieczeństwo⁤ finansowe.

Zamykające uwagi

Zabezpieczenie‌ pożyczki⁣ ma kluczowe ‌znaczenie⁢ dla każdej strony umowy. ‍Poprzez precyzyjne określenie warunków oraz terminów​ spłaty w umowie, obie strony⁣ mają jasny ⁣obraz ⁢sytuacji. ‍Dodatkowe zabezpieczenia, takie jak ⁢poręczenie ⁢lub wpis hipoteki ⁣na nieruchomości, stanowią dodatkową warstwę‍ ochrony ‍finansowej. Dzięki tym środkom,⁣ ryzyko niewywiązania się z umowy jest minimalizowane,​ co przyczynia się do większej pewności ⁣i ‌zaufania. Przyjęcie ⁣odpowiednich ⁣środków⁢ zabezpieczających pożyczkę stanowi kluczowy⁢ krok w‌ zapewnieniu sukcesu‌ i⁣ bezpieczeństwa⁤ zarówno dla pożyczkodawcy, jak i dla pożyczkobiorcy.

Jak zaksięgować spłatę pożyczki? – KREDYT123.PL


Opublikowano

w

przez