Czy pożyczka od udziałowca podlega PCC?

Czy pożyczka od udziałowca podlega PCC?

Wprowadzenie:

W‌ niniejszym artykule⁣ przedstawimy ‍kwestię obowiązkowego opodatkowania pożyczek udzielanych⁣ przez udziałowców w Polsce. Pytanie, czy pożyczka‍ od‍ udziałowca podlega podatek od‍ czynności cywilnoprawnych (PCC), jest istotne dla ‌wielu osób zainteresowanych udzielaniem lub korzystaniem z ‍tego ​rodzaju finansowania.⁢ Warto ⁢zaznaczyć, że umowa⁢ pożyczki, ‌zgodnie z​ obowiązującymi przepisami, ‍podlega⁣ PCC. Wysokość stawki tego podatku‍ wynosi 2% i naliczana⁣ jest od‍ wartości pożyczonej sumy. Niemniej jednak, istnieją ⁢też wyjątki od tej​ reguły, zwłaszcza‌ w przypadku pożyczek udzielanych przez bliskich ‌krewnych. Zanim zatem zdecydujemy się⁤ na zawarcie umowy pożyczki, ‍warto zapoznać‍ się z aktualnymi⁤ przepisami podatkowymi, aby móc właściwie uregulować wszelkie zobowiązania.

Spis Treści

Pożyczka⁤ od udziałowca a⁣ PCC: Ważność⁢ umowy

Pożyczka od udziałowca a PCC: Ważność ‍umowy

W Polsce⁤ udzielanie pożyczek podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Często pojawia się jednak pytanie, czy pożyczka udzielona przez udziałowca spółki podlega PCC. Odpowiedź na to pytanie nie ⁢jest⁣ jednoznaczna i zależy⁤ od kilku czynników.

Zgodnie z⁤ obowiązującymi przepisami, ⁣umowa pożyczki podlega PCC, a ⁣stawka tego ⁢podatku wynosi 2%‍ od wartości udzielonej kwoty. Jednak istnieją ⁢pewne wyjątki od ‌tej zasady. Na ‍przykład, pożyczki udzielane⁢ przez bliskich krewnych, takie‌ jak małżonka, dzieci czy ‌rodziców, są zwolnione⁣ z obowiązku płacenia PCC.

Przed⁢ podpisaniem ⁢umowy⁣ pożyczki ⁤od‌ udziałowca,‍ warto dokładnie zapoznać się ⁢z aktualnymi przepisami podatkowymi, aby być pewnym, jakie obowiązki podatkowe wynikają z takiej ‍umowy. Biorąc pod uwagę zmienne​ przepisy, niezbędne⁤ jest⁣ właściwe uregulowanie zobowiązań ‍i⁢ dostosowanie się do obowiązujących przepisów podatkowych.

Podsumowując, pożyczka od udziałowca​ spółki może podlegać PCC, chyba że zachodzi sytuacja zwolnienia z tego podatku (np. dla bliskich krewnych). W celu uniknięcia problemów podatkowych, należy⁢ skonsultować się z doradcą podatkowym lub prawnym przed podpisaniem umowy pożyczki.

W ‌informacjach przedstawionych ⁢powyżej ‍nie należy traktować ich jako porady prawnej ani podatkowej. Zawsze ​powinno‍ się skonsultować się ⁣z odpowiednimi specjalistami, ⁤aby uzyskać informacje i porady⁢ dostosowane do‍ indywidualnych potrzeb i ‍okoliczności.

Jakie ​warunki musi spełniać umowa pożyczki od udziałowca pod kątem PCC?

Czy pożyczka od udziałowca podlega PCC?

Pożyczka od ‍udziałowca to‍ często ‍stosowane rozwiązanie w biznesie, zwłaszcza w⁣ przypadku spółek kapitałowych, gdzie ‍udziałowcy decydują się na⁤ wspieranie finansowe ​swojej firmy. Istotne jest jednak ⁢zrozumienie, czy⁤ taka pożyczka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych⁢ (PCC).

Zgodnie ⁢z obowiązującym prawem, pożyczka od ⁢udziałowca nie podlega​ PCC, jeżeli spełnione ⁣zostaną⁤ pewne warunki. Przede wszystkim umowa pożyczki musi ‌zostać zawarta na piśmie oraz musi ⁢być‍ sporządzona w ⁤sposób, który jednoznacznie‌ odzwierciedla zobowiązania​ stron. Istotna jest również sprecyzowana kwota pożyczki, ⁢określenie‌ oprocentowania oraz termin ‌spłaty.

Dodatkowo, aby pożyczka od udziałowca nie była opodatkowana PCC, muszą zostać spełnione następujące ‍warunki:

 1. Pożyczka musi być⁢ udzielona na ‌określony cel, związanym z działalnością gospodarczą pożyczkobiorcy.

 2. Nawet jeśli pożyczka ⁢jest udzielana na określony cel,⁣ musi istnieć weryfikowalna dokumentacja potwierdzająca, że ‌podjęcie takiej decyzji miało ⁢charakter ⁤ekonomiczny i nie było podejmowane jedynie w celu uniknięcia⁣ opodatkowania.

 3. Oprocentowanie pożyczki ⁣musi być uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia i nie może być nadmiernie wysokie‌ w stosunku do standardowych stawek rynkowych.

Wszystkie powyższe warunki ⁣są ważne,⁤ aby wykluczyć możliwość zakwalifikowania​ pożyczki ⁣od udziałowca jako darowizny, która podlegałaby opodatkowaniu PCC. Warto zauważyć, ⁢że ewentualne⁢ nadużycie⁣ tych warunków może skutkować konsekwencjami podatkowymi ‍dla podmiotów zaangażowanych ​w transakcję.

Wnioskiem jest więc to,⁤ że pożyczka od udziałowca może ⁤być⁤ korzystnym rozwiązaniem, które nie ⁤podlega opodatkowaniu PCC, pod warunkiem spełnienia określonych ​wymogów ‌formalnych i ekonomicznych. W przypadku wątpliwości ‌dotyczących opodatkowania pożyczki, warto skonsultować się z ⁤doświadczonym prawnikiem ⁤podatkowym, który pomoże w​ odpowiednim ​jej uregulowaniu i uniknięciu nieprzyjemnych konsekwencji podatkowych.

Źródło: https://kredyt123.pl/jak-napisac-umowe-o-pozyczke-pieniedzy/

W ​jakich przypadkach ⁣pożyczka od udziałowca nie podlega‍ PCC?

Czy pożyczka‍ od udziałowca podlega PCC?

Przy udzielaniu pożyczki przez udziałowca, istnieją pewne przypadki, w⁣ których ta transakcja nie podlega​ opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych (PCC). Obowiązujące przepisy⁢ podatkowe stanowią, że niektóre rodzaje pożyczek⁣ od udziałowców mogą być⁤ zwolnione z PCC,‍ jednak istnieją pewne warunki,⁤ które muszą być ⁤spełnione.

 1. Krewni w linii prostej:
  Pożyczka ‌udzielona przez ‍bliskiego krewnego w linii prostej,‍ takiego⁤ jak rodzic, dziecko lub małżonek,‌ nie podlega ​PCC. ⁤Warunkiem zwolnienia ⁣jest, że ‍pożyczka jest udzielona w‍ zwykłych warunkach⁣ rynkowych⁤ i nie ​ma charakteru darowizny. Oznacza​ to, że nie ⁤można udzielać pożyczek⁢ między bliskimi krewnymi na nieuzasadniono niskich stawkach procentowych lub z minimalną szansą na spłatę.

 2. Pożyczki udzielone w celach biznesowych:
  Jeśli​ udziałowiec ⁢udziela pożyczki w celu finansowania działalności‌ gospodarczej spółki, to ta pożyczka również może być⁣ zwolniona ​z PCC. Jednakże, aby spełnić warunki zwolnienia, pożyczka musi⁢ być udzielona⁤ w zwykłych warunkach rynkowych i posiadać dokumentację określającą warunki tego ​zobowiązania.

 3. Pożyczki od ⁢innych podmiotów:
  Jeśli pożyczka nie jest udzielana przez udziałowca, ale przez inną osobę‍ fizyczną lub prawna,​ to ‌również ⁣może być zwolniona z PCC. Jednakże,⁤ podobnie jak w przypadku pożyczek ⁣od udziałowców, warunkiem zwolnienia jest, że⁣ pożyczka musi‍ być udzielona w zwykłych warunkach rynkowych ​i posiadać odpowiednią dokumentację.

W⁣ przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie⁢ opodatkowania ‌pożyczek,⁣ zawsze ‍warto skonsultować ⁣się z doświadczonym prawnikiem ⁣podatkowym lub ​doradcą podatkowym. Ważne jest, aby być zgodnym z​ obowiązującymi przepisami i właściwie uregulować wszelkie zobowiązania podatkowe. Wszelkie ⁢zmiany w przepisach podatkowych należy monitorować i przestrzegać, aby uniknąć nieprzyjemności związanych z ewentualnymi sankcjami podatkowymi.

Źródło:⁢ kredyt123.pl

Aktualne przepisy dotyczące​ opodatkowania pożyczek od udziałowców

Czy‍ pożyczka⁢ od udziałowca podlega PCC?

W Polsce, pożyczki udzielane przez udziałowców ⁤podlegają opodatkowaniu ⁣podatkiem⁣ od czynności cywilnoprawnych (PCC) zgodnie‍ z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od​ czynności ‍cywilnoprawnych.

W przypadku pożyczek od ‍udziałowców, podstawą opodatkowania ⁢jest⁢ wartość kwoty przekazanej na⁣ pożyczkę. Stawka podatku wynosi 2% od tej‌ wartości. Należy jednak‍ pamiętać, że istnieje kilka wyjątków‍ od tej zasady, które warto ​znać przed podpisaniem umowy.

Przede ​wszystkim, jeśli‌ pożyczka jest udzielana ⁤przez krewnych ⁢w linii⁤ prostej‍ (tj. przez rodziców, ‍dzieci, dziadków ⁣itd.)⁢ lub przez małżonka,‍ nie⁢ podlega ona ⁤opodatkowaniu PCC. W tych​ przypadkach nie trzeba wypełniać odpowiednich dokumentów ani⁢ płacić ‍podatku.

Ponadto,‌ jeśli ⁤pożyczka jest ‍udzielana bezodsetkowa lub z oprocentowaniem niższym niż tzw. oprocentowanie ⁣maksymalne określone przez ‌Ministerstwo ⁣Finansów, stawka podatku⁤ PCC‍ zostaje obniżona o połowę, czyli wynosi​ 1%.

Warto pamiętać, że ​w​ przypadku pożyczek udzielanych przez udziałowców firmowych,⁣ istnieją​ dodatkowe aspekty, takie jak możliwość zaliczenia pożyczki do‌ kapitału zakładowego czy limitowanie pożyczek przez‍ przepisy ⁣prawa spółek. Przed udzielaniem i dokumentowaniem ​pożyczki należy dokładnie zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi PCC oraz ustawy​ o podatku dochodowym od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych, w zależności od ‌formy prawnej udzielającej pożyczkę.

Coś o PCC⁣ na początku -​ co to jest i⁣ jak ⁣działa?

Czy pożyczka od udziałowca podlega PCC?

PCC, ⁤czyli ⁣podatek⁣ od ⁣czynności cywilnoprawnych, jest‍ opłatą ‍pobieraną przez Skarb Państwa od pewnych umów ‌cywilnoprawnych, w tym również od umów pożyczki. ‌Istnieje wiele pytań⁤ dotyczących tego, czy pożyczka udzielana przez ⁤udziałowca‍ podlega PCC.

Według obowiązujących⁢ przepisów, ​umowy pożyczki udzielonej ⁤przez jedną osobę ⁣fizyczną innej ⁣osobie fizycznej lub osobie prawnej, nie podlegają PCC​ w przypadku, ⁢gdy jedna ze‍ stron ⁤jest jej⁣ bliskim‍ krewnym (m.in. ​małżonkiem, ⁣rodzeństwem, dzieckiem, rodzicem, dziadkiem). Oznacza‍ to, ⁤że pożyczka ⁣udzielona przez udziałowca spółki swojej spółce nie podlega temu podatkowi, jeśli występuje ⁣bliższe ‍powiązanie między nimi.

Warto jednak​ pamiętać, że ​trzeba dokładnie ‍spełnić warunki ⁤przewidziane w ustawie, aby pożyczka nie była​ objęta ⁤PCC. W​ przypadku nieprawidłowego wypełnienia lub⁢ niedotrzymania wymogów ⁤formalnych, umowa⁤ pożyczki może zostać uznana ⁢za opłacalne świadczenie⁢ i podlegać temu podatkowi.

W praktyce często zaleca się, aby przed ​udzieleniem‌ pożyczki przeprowadzić szczegółowe‌ badanie prawne i konsultować się z doradcą ⁣podatkowym, aby upewnić się, czy dany rodzaj ‍umowy pożyczki podlega PCC ⁤czy ‌nie. Warto również uważnie monitorować ⁢zmieniające się ​przepisy podatkowe i w razie potrzeby dostosować swoje umowy do obowiązujących przepisów.

Wnioskując, pożyczka udzielona przez udziałowca spółki może⁤ być zwolniona z płatności podatku⁤ PCC, jeśli⁢ spełnia​ określone warunki. Jednak w⁢ celu uniknięcia⁢ nieprzyjemnych konsekwencji prawnych i⁢ podatkowych, zawsze ⁤warto skonsultować się z ‌fachowcem, który ⁤zapewni pełne ⁤zrozumienie obowiązujących ‌przepisów i dopasowanie umowy pożyczki ‍do nich.

Kiedy warto skorzystać z wyjątków ​od ⁤płacenia PCC przy pożyczkach od udziałowców?

Czy pożyczka od udziałowca podlega PCC?

Często zastanawiamy się, czy udzielając pożyczki ⁤od⁤ udziałowca, ‌musimy odprowadzić podatek od ‍czynności cywilnoprawnych (PCC). ⁣W‍ przypadku pożyczek udzielanych przez bliskich krewnych, istnieje wyjątek od płacenia‌ PCC.⁣ Jednakże,‍ aby skorzystać z ​tej ulgi, należy spełnić określone warunki.

Przede wszystkim, pożyczka musi być udzielana przez osoby przysługujące jako bliscy krewni, czyli przez małżonka, ​zstępnych, wstępnych, rodzeństwo ‌oraz zięcia, synową, teściów,‌ tesciówą oraz rodzeństwo wspomnianych osób. Ważne jest również, aby umowa pożyczki‌ została zawarta na piśmie i zawierała odpowiednie ⁢klauzule, np. ‍o tym, że ‍pożyczka jest⁤ udzielana jako darowizna ze zwrotem.

Warto zauważyć, że ulga od płacenia PCC dotyczy wyłącznie pożyczek udzielanych przez bliskich krewnych, a nie innych udziałowców. Jeśli więc pożyczka jest udzielana​ przez ‌innego udziałowca, konieczne będzie⁣ odprowadzenie 2% podatku od jej wartości.

Pamiętajmy, ⁣że wykorzystanie wyjątków od ‍płacenia PCC⁢ przy pożyczkach od udziałowców może‍ być​ skomplikowane ‍i wymaga starannej analizy‍ obowiązujących przepisów podatkowych.​ W celu prawidłowego wypełnienia PCC od umowy pożyczki warto ‌skonsultować ⁣się ‌z ekspertem, który pomoże‌ nam uregulować nasze zobowiązania⁤ i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych ⁢z nieodpowiednim opodatkowaniem.

Podsumowując, pożyczka od udziałowca​ może podlegać PCC, chyba że spełnione są warunki wyjątku dotyczącego bliskich krewnych. Warto ⁣jednak⁢ zawsze zapoznać⁢ się z aktualnymi przepisami podatkowymi i skonsultować‍ się z ekspertem,​ aby‍ uniknąć niepotrzebnych problemów związanych z nieprawidłowym uzupełnieniem PCC od umowy pożyczki.

Jakie są konsekwencje nieuregulowania ⁣PCC od ‍pożyczki‌ od udziałowca?

Konsekwencje nieuregulowania PCC od pożyczki od‌ udziałowca

Czy pożyczka od udziałowca podlega PCC?

W⁤ Polsce podatek od‍ czynności cywilnoprawnych⁢ (PCC)​ jest‌ opodatkowaniem, które‌ obejmuje wiele ‍czynności, w tym również pożyczki pieniężne. Jednak nie zawsze pożyczka od udziałowca podlega obowiązkowi zapłaty ⁤PCC. Istnieją‍ pewne wyjątki od ​tej ⁣reguły, które mogą mieć⁣ wpływ na to, czy ⁢należy ​zapłacić PCC od pożyczki udzielonej przez udziałowca spółki.

Konsekwencje nieuregulowania PCC ‍od ⁤pożyczki od udziałowca

Niezapłacenie PCC od⁤ pożyczki od udziałowca może prowadzić do poważnych​ konsekwencji prawnych i⁣ finansowych. W przypadku, gdy pożyczka⁤ została ⁢udzielona bez wymaganego podstawienia⁣ zastawnego, pożyczkodawca może stracić prawo do obowiązku spłaty ‍pożyczki. Ponadto, ⁣niezgłoszenie pożyczki ⁤do odpowiednich organów​ podatkowych‍ może skutkować nałożeniem na pożyczkobiorcę kary pieniężnej.

Jeśli pożyczka od udziałowca ​była udzielona w celach handlowych, to jej nieuregulowanie może prowadzić do problemów z bieżącym‌ funkcjonowaniem⁣ spółki. Niezdolność⁤ do ⁢spłaty pożyczki może wpływać na ‌wiarygodność​ finansową spółki⁣ i jej zdolność do przyznawania⁤ nowych kredytów lub ​pożyczek.

W przypadku sytuacji, gdy udziałowiec spłaca pożyczkę innym członkom zgodnie z umową,⁢ ale PCC ⁢od tej czynności nie zostało zapłacone, może to skutkować odpowiedzialnością⁢ karną. W ⁢świetle prawa, niezapłacenie PCC może być uznane za przestępstwo i prowadzić do postępowania karnej i wymierzenia sankcji.

Podsumowując, nieuregulowanie PCC ​od pożyczki od udziałowca⁢ ma poważne ⁢konsekwencje prawne i finansowe. Dlatego należy‍ zawsze dokładnie przeanalizować i spełnić ‍wszelkie wymogi podatkowe⁣ związane ⁤z udzielaniem i spłatą pożyczek od ‌udziałowców‍ spółek.+PCC

Najważniejsze informacje ​dla pożyczkobiorców⁤ od udziałowca⁣ w kontekście ⁤PCC

Czy pożyczka od udziałowca podlega PCC?

Przy udzielaniu pożyczki od udziałowca, ⁣warto zwrócić uwagę na kwestie podatkowe, w szczególności na opłatę podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). PCC jest jednym z podatków, które ‍mogą⁤ być wymagane​ w​ przypadku zawarcia umowy pożyczki. Jednakże, w przypadku ⁤pożyczek od udziałowca, istnieje możliwość⁤ uniknięcia opłacania tej daniny.

Podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby pożyczka nie podlegała PCC, jest‍ to, że⁢ udziałowiec nie może działać w charakterze pożyczkodawcy jako podmiot profesjonalnie​ działający w sektorze finansowym. Innymi słowy, pożyczka nie może być udzielana jako część regularnej działalności⁢ finansowej udziałowca.

Należy również pamiętać, że jeden udziałowiec nie może udzielić pożyczki‍ innemu udziałowcowi bez ponoszenia⁣ konsekwencji podatkowych. Aby uniknąć opłacania PCC, pożyczka musi być udzielona osobie ⁢trzeciej, która nie jest udziałowcem spółki.

W przypadku, ​gdy pożyczka jest udzielana bez⁢ oprocentowania lub z oprocentowaniem niższym niż 50% stopy ‌referencyjnej NBP obowiązującej w ⁤dniu jej udzielenia, nie ‌jest wymagalny PCC. ⁢Jednak, jeśli oprocentowanie przekracza ten poziom, należy uiścić opłatę PCC w wysokości ⁤2% od wartości pożyczki.

Należy⁤ pamiętać, że informacje te są ogólne i mogą różnić się w zależności od indywidualnych okoliczności.‌ Zawsze warto skonsultować się‍ z doradcą‍ podatkowym,⁣ aby ‍dokładnie zrozumieć, czy pożyczka od udziałowca podlega PCC oraz jak uniknąć⁢ opłacania⁣ tej daniny.

Podsumowując, pożyczki ‌od udziałowca są zazwyczaj zwolnione ⁣z opłaty PCC, o ile nie spełnione są określone​ warunki. W celu uniknięcia błędów podatkowych, zawsze warto ⁤skonsultować się z ‌profesjonalistą, który będzie mógł odpowiednio doradzić w ⁣tej sprawie.

Jak ‌skutecznie ⁤rozliczyć PCC od‌ pożyczki od udziałowca?

Czy pożyczka⁣ od udziałowca podlega PCC?

Pożyczki udzielane przez udziałowców​ często‍ budzą wątpliwości, jeśli chodzi o ich opodatkowanie.‌ W przypadku umów pożyczkowych pomiędzy spółką a jej udziałowcami, istnieje obowiązek​ opłacenia podatku od ⁣czynności cywilnoprawnych ⁢(PCC).

Zgodnie z obowiązującymi ⁤przepisami, stawka podatku‍ PCC od pożyczki udzielonej przez⁤ udziałowca wynosi 2% od wartości udzielonej kwoty. Jest to zasada ⁢ogólna, ​która​ dotyczy większości ⁤przypadków. Należy jednak ‍pamiętać, ⁤że istnieją pewne wyjątki od tej ⁤reguły.

Przede wszystkim, jeśli pożyczka od udziałowca zostaje udzielona w ramach wynagrodzenia za udziały w spółce, nie podlega opodatkowaniu PCC. W takim przypadku ‍warto uwzględnić ten fakt ‌w‍ wypełnianiu deklaracji⁣ PCC.

Warto również ‌pamiętać, że ​niektóre ⁣pożyczki mogą być zwolnione od PCC ​na podstawie przepisów specjalnych. ​Przykładem są‍ pożyczki udzielane przez ⁤bliskich krewnych,⁢ takie jak pożyczki od rodziców,‌ dzieci ‍czy małżonków. Jednakże,⁣ w celu skorzystania z takiego zwolnienia, konieczne ​jest spełnienie określonych warunków, na przykład podanie celu pożyczki czy jej terminu‌ spłaty.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie: ‍Czy umowa pożyczki podlega PCC?
Odpowiedź: Tak, umowa pożyczki podlega opodatkowaniu PCC⁤ zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Pytanie: Jaką stawkę⁤ należy zapłacić od wartości udzielonej kwoty jako⁣ PCC?
Odpowiedź:⁣ Stawka⁣ podatku ​od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy‌ pożyczki wynosi 2% od udzielonej ⁣kwoty.

Pytanie: Czy istnieją ‍jakieś wyjątki ‌od obowiązku płacenia PCC od umowy pożyczki?
Odpowiedź: Tak, istnieją⁤ wyjątki od płacenia PCC w przypadku pożyczek udzielanych przez bliskich krewnych.

Pytanie: Co warto zrobić przed podpisaniem ‍umowy pożyczki w celu ‌właściwego⁤ uregulowania zobowiązań podatkowych?
Odpowiedź: Przed‍ podpisaniem ​umowy pożyczki ‌warto zapoznać się z aktualnymi przepisami⁣ podatkowymi, aby właściwie uregulować zobowiązania podatkowe.

Ostateczne myśli

Wnioskiem płynącym z powyższego⁣ artykułu można stwierdzić, że umowa pożyczki podlega PCC zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednakże istnieją pewne wyjątki, w przypadku pożyczek udzielanych ​przez⁢ bliskich krewnych. Przed podpisaniem ‌umowy‌ warto‌ zapoznać się z aktualnymi przepisami podatkowymi, aby właściwie uregulować zobowiązania. Pamiętajmy o dokładnym‌ przestrzeganiu przepisów podatkowych w celu uniknięcia ⁤nieprzyjemnych konsekwencji. ‍

Czy pożyczka od udziałowca podlega PCC?


Opublikowano

w

przez